עין-הנץ (הוק-איי) Hawk-eye

מראה: קרן כחולה מובילית (שזזה כשמביטים בה באור) על רקע חום-שחור. אבן ססגונית מאד שנעשה בה שימוש בתכשיטים וקישוטים. שייכת למשפחת האיי שכוללת את הטייגר-איי (עין הנמר) הזהובה, עין הנמר האדומה (שנקראת גם עין השור) והטייגר-איירון. (שתי התמונות התחתונות הן של עין-השור). ילדים אוהבים אותה מאד כמו גם את כל המשפחה המובילית. היא נפוצה פחות מאחותה המפורסמת, הטייגר-איי, אך ניתן למצוא גם אותה די בקלות ובמחיר סביר. בעבר נחשבה לאבן המעבירה מסרים מהאל.

מידע גימולוגי: שייכת למשפחת הקוורץ הענפה, אליה משתייכים בנוסף למשפחת העין גם  אמטיסט, סיטרין, רוז-קוורץ, סמוקי-קוורץ, משפחת הקלצדוני ועוד.  ההרכב הכימי שלה זהה לזה של כל האבנים ממשפחת הקוורץ: SiO2 תרכובת של סיליקה וחמצן. מבנה ההתגבשות הקריסטלי הוא הקסהגונלי. מתגבשת בדרך כלל בגושים. בדרך כלל נמצאת בחנויות בחלוקים. הקשיות הממוצעת 7 בסולם של 1-10.

שימוש אנרגטי: כמו עין הנמר, נחשבת לאבן אינטגרטיבית שמשלבת אנרגיות של קצה, רק שכאן השילוב הוא בין החום-שחור של האדמה לכחול של הגרון והעין השלישית, כלומר: חיבור בין בסיס ותקשורת. טובה במצבים של אבדן פרופורציות. הואיל והיא כוללת שילוב אנרגטי של שני קצוות.

היבט רוחני: אבן מרגיעה שמאפשרת להגיע לשלווה עמוקה תוך חיבור להגיון ולתחושת איזון פיזי. בזכות הקרן הכחולה היא מתאימה לסוגיות שונות של תקשורת. מאפשרת לתקשר עם העולם ממקום שמחובר היטב לאדמה, כלומר: מודע היטב לצרכים ורואה היטב את המטרות.

היבט מנטלי: שמה אינו סתמי: היא מאפשרת להתעלות כלפי מעלה ולקבל נקודת מבט מרחוק (ממעוף הציפור) על מצב מסוים. זה מתאים במצבים של סערות רגשיות, אז היא עוזרת בהפרדה והתבוננות. המסר: כשחווים משהו קשה, לא חייבים להפוך להיות אותו משהו. כשמצליחים להתבונן כאילו מהצד על היסחפות רגשית זה תורם לרגיעה.

שימוש פיזי: יכולתה לעזור לראות דברים מגבוה תוך קבלת פרופורציות מאפשרת להבין בעזרתה את מקורן של מחלות פיזיות שנוצרו כתוצאה מדגמי חשיבה שליליים, מעודדת הבנה וגם קבלה לגבי המקור של הדברים. במקרה של כאבי-בטן ושלשולים היא מאפשרת ללכת אחורה ולראות מה קרה ומה גרם לדפוסי החשיבה שיצרו את הסימפטומים.